AT531 4098 Smart Power Bench

Smart Power Bench

Výkonová stanice pro diagnostiku a tuning motocyklů (s převodovkou)

Návratová nabídka
Návrat na úvodní stránku    Zpět na přehled tuningu

Tuning motoru

Bezpečnostní pokyny pro SPB

Bezpečnostní pokyny


 • Než začnete stanici používat, přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny.
 • Dbejte rovněž všech varování a pokynů uvedených na stanici.
 • Tyto bezpečnostní pokyny musí být vyvěšeny v blízkosti stanice Smart Power Bench.
 • Stanici může obsluhovat pouze osoba proškolená.
 • Technik musí být během provozu SPB vybaven chráničem zraku a sluchu, přiléhavým pracovním oděvem a pevnou pracovní obuví.
 • Stanice musí být při provozu v bezvadném technickém stavu a musí být připojena na napájení 230V/12V, 24W.
 • Před začátkem měření je třeba se ujistit, že měřený motocykl je v bezvadném technickém stavu a je řádně připevněn ke stanici.
 • Motocykl musí být v zadní části bezpečně přitažen k SPB pomocí jednoho popruhu k bočním otvorům SPB. Motocykl by měl být bezpečně uchycen nejlépe za část nosného rámu a stát ve svislé poloze.
 • Jistící popruh se musí dotáhnout tak, aby simuloval provozní zátěž a nedocházelo k prokluzu zadního kola na válci.
 • Popruhy se nikdy nesmí dotýkat ani přibližovat výfukovému potrubí.
 • Volná část jistícího popruhu musí být upevněna k vlastnímu popruhu.
 • Při akceleračním měření nesmí docházet k prokluzu pneumatiky použitím nevhodného (nízkého) rychlostního stupně.
 • Zadní pneumatika motocyklu by měla být nahuštěna na maximální povolený tlak udávaný výrobcem pneumatiky.
 • Během provozu stanice se nesmí:
  • v okruhu 2 metry od stanice a 10 metrů za stanicí vyskytovat žádná jiná osoba, kromě technika provádějícího měření
  • v okruhu 4 metry od stanice vyskytovat žádné předměty, které by mohly být nasány do otvorů stanice pro přívod vzduchu
  • překročit maximální povolená rychlost zadní pneumatiky
  • překročit maximální konstrukční rychlost a otáčky motoru motocyklu
 • Maximální povolená rychlost stanice nesmí být překročena:
  • I. převodový stupeň má maximální rychlost 225 Km/hod
  • II. převodový stupeň má maximální rychlost 110 Km/hod
 • Jako popruh pro upevnění motocyklu musí být použit výhradně certifikovaný upínací pás s nosností 1000 kg.
 • Během měření musí být zabezpečen řádný odvod výfukových plynů mimo prostor měření.
 • Stanice nesmí být provozována, pokud na semaforu nesvítí (nebo nebliká) zelená.
 • Během měření je třeba kontrolovat teplotu pneumatiky a v případě, že teplota pneumatiky překročí maximální povolenou teplotu pneumatiky danou výrobcem, je třeba měření okamžitě přerušit.
 • Převodové stupně na stanici se smí měnit pouze v případě, že na bezpečnostním semaforu bliká zelené světlo. Blikání zeleného světla indikuje zastavení rotujícího ventilátoru. Zastavení válce neznamená zastavení ventilátoru!

Bezpečnostní semafor (popis)

Překročení uvedených rychlostí je indikováno červeným světlem na bezpečnostním semaforu umístěném v přední části stanice a vždy v zorném poli operátora.

Oranžové světlo bezpečnostního semaforu indikuje překročení 90% hladiny maximální rychlosti.

Zelené světlo informuje o provozním stavu, kdy se otáčí vestavěný ventilátor.

Blikání zeleného světla indikuje zastavení vestavěného ventilátoru. V tomto stavu je možno přeřazovat zátěžové úrovně na stanici (I – II)

Převodovka SPB

Převodovka SPB


 • Při změně 1. zátěžového stupně SPB na stupeň č 2:
  • přesuňte páku řazení zátěžového stupně do polohy č 2 a pootáčejte pomalu válcem v libovolném směru dokud se převody 2 zátěžového stupně nezařadí
  • uslyšíte cvaknutí převodů a ucítíte větší odpor při otáčení válcem
 • Při změně 2. zátěžového stupně SPB na stupeň č 1:
  • přesuňte páku řazení zátěžového stupně do polohy č 1
  • není třeba pootáčet válcem


Poslední aktualizace stránky: 27. března 2019